Cenník služieb

Cenník služieb:

                           –  prepravná služba: cena za prevoz klienta je 0,50 €/km, samostatne sa účtuje za čakaciu dobu na klienta 3,00 €/hod,

Platbu je možné realizovať aj cez POS terminal (bankovou kartou).

                           – opatrovateľská služba: cena za opatrovateľskú službu poskytnutú v rámci dopytového projektu POS je 398,- €/mesiac  (cca 2,26 €/hodina).

                         – opatrovateľská služba: cena za opatrovateľskú službu poskytovanú bez podpory projektu je 4,90 €/hod.

                        – opatrovateľský kurz:  cena opatrovateľského kurzu je 230 €, celkovú sumu opatrovateľského kurzu pre nezamestnaných (evidovaných na úrade práce) v plnej výške môže uhradiť úrad práce.

                       – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS

Cenník ošetrovateľských výkonov:
Príjem pacienta do ADOS a odobratie anamnézy 3.10 €
Poučenie príbuzných alebo členov komunity 1.55 €
Konzultácie s inštitúciami 4,65 €
Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti 6,20 €
Priebežné hodnotenie KOS a jeho zmena 4,03 €
Vyhodnotenie KOS a záverečná správa 4,65 €
Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti 3,10 €
Ošetrovateľská hygiena 3,10 €
Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny PK u ženy 3,10 €
Starostlivosť o kaválny katéter a i.v. kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia 1,55 €
Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu 1,55 €
Starostlivosť o epidurálny katéter 2,33 €
Polohovanie pacienta 1,55 €
Výživa bezvládneho pacienta 0,54 €
Výživa pacienta sondou 1,24 €
Očistná klyzma 2,48 €
Liečebná klyzma 2,48 €
Kontinuálne sledovanie klinického stavu podľa ordinácie lekára 3,10 €
Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty 0,93 €
Sledovanie diurézy 0,78 €
Cievkovanie ženy 1,24 €
Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach 1,55 €
Čistenie tracheálnej kanyly 0,78 €
Aplikácia neinjekčnej liečby 0,62 €
Jedna aplikácia kyslíka 0,78 €
Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa 1,09 €
Aplikácia liečiva intramusculárne, s.c., i.c. 0,93 €
Aplikácia liečiva intravenózne 1,24 €
Príprava a podávanie infúzie 1,86 €
Sledovanie infúzie 0,93 €
Podávanie liečiva infúznou pumpou 0,93 €
Nácvik podávania inzulínu 1,24 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov 2,33 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti do 5 cm 3,88 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti nad 5 cm. 5,43 €
Výplach oka 2,33 €
Preväz rany veľkosti do 5 cm 2,33 €
Preväz rany veľkosti nad 5 cm 3,88 €
Príprava materiálu a sterilizácia 1,55 €
Ošetrovateľská rehabilitácia trvanie max. 30 minút 1,55 €
Odsávanie pacienta 1,24 €
Odsatie žalúdočného obsahu 3,10 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 0,33 €
Vyhotovenie EKG záznamu 0,93 €
Orientačné spirometrické vyšetrenie (VC, FEVI) 0,93 €
Asistencia pri výplachu moč. mechúra 0,78 €
Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze 4,96 €
Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy 2,0 €
Odber kapilárnej krvi 0,78 €
Umelé dýchanie a masáž srdca 4,65 €
Odbery: TT, TN, TR, odber spúta 0,93 €
Doprava biologického materiálu 0,62 €
Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase 4,03 €
Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19,00 do 7,00 hod., v sobotu, v nedeľu a vo sviatok) 6,30 €
Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života 1,55 €
Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta 1,86 €
Konzultácia sestry o jednom pac. s ošetrujúcim lekárom 0,62 €
Poskytnutie pred lekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život 3,88 €
Depistáž ochorenia v mieste bydliska 0,78 €
Podávanie cytostatík do zavedeného katétra 3,88 €
Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pac. s nádorovým ochorením 4,65 €
Ochranný režim pri podávaní cytostatík a chemoterapeutík 3,88 €
Ošetrenie dutiny ústnej u onkologickeho pacienta alebo u pac. s imunodeficitným stavom 3,88 €
Kontrola glykémie s glukometrom 0,93 €
Doprava k pacientovi motorovým vozidlom 0,30 €/km

 

Comments are closed.