PUBLICITA - Občianske združenie Pro Bono

Title
Prejsť na obsah
PUBLICITA
Cieľom projektu „Seniorská opatrovateľská služba II“ je poskytovanie terénnej (domácej) opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) na zvýšenie kvality života osobám odkázaným na pomoc inej osoby s možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v ich prirodzenom domácom prostredí.
 
Projekt má 1 hlavnú aktivitu Poskytovanie OS v domácom prostredí, ktorú realizujú kvalifikované opatrovateľky pre občanov a občianky na území okresu Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji. Podpora OS sa poskytuje v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Projekt je zameraný na cieľovú skupinu: plnoleté fyzické osoby a deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnancov vykonávajúcich politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Významnými užívateľmi výsledkov projektu sú aj rodiny osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, širšia sociálna sieť klientov a aj miestna komunita.
 
Výstupy projektu:

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:
 
•   30 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonanie služieb sociálneho začlenenia
 
•   30 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby.
 
Realizáciou projektu sa prispeje k:
 
•   podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
 
•   poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
 
•   podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
 
•   zvýšeniu informovanosti verejnosti o  opatrovateľskej službe,
 
•   rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,
 
•   podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
 
•   vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
 
•   rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
 
•   podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.
 
Ako je uvedené aj vo vyššie uvedenom propagačnom plagáte tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Cieľom projektu „Opatrovateľská služba v domácnosti“ je poskytovanie terénnej (domácej) opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) na zvýšenie kvality života občianky odkázanej na pomoc inej osoby s možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v jej prirodzenom domácom prostredí.
 
Projekt má 1 hlavnú aktivitu Poskytovanie OS v domácom prostredí, ktorú realizuje jedna opatrovateľka pre jednu občianku na území obce Holiare v Nitrianskom samosprávnom kraji. Podpora OS sa poskytuje v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Realizáciou projektu sa prispeje k:
 
•   podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,
 
•   poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
 
•   podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,
 
•   rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách.
 
Ako je uvedené aj vo vyššie uvedenom propagačnom plagáte tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Cieľom projektu je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.
Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity:
  • individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, neaktívnych osôb na trh práce.

Miestom realizácie je Trnavský a Nitriansky kraj.
Cieľovou skupinou sú neaktívne osoby v celkovom počte 40 osôb.

V rámci realizácie hlavnej aktivity projektu sa využívajú nasledovné nástroje:

  • poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získavaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva osobám cieľovej skupiny (CS),
  • zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií osôb CS vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu natrhpráce,
  • vyhľadávanie vhodného zamestnania pre osoby CS a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,
  • vykonávanie výberu vhodnej osoby CS na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,
  • poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej osoby CS.

  Výstupom realizácie hlavnej aktivity projektu bude vstup osôb z CS na trh práce formou zamestnania sa alebo do formálneho vzdelávania, prípadne absolvovanie akreditovaného vzdelávania so získaním kvalifikácie v čo najväčšom počte, avšak vzhľadom na vysoko rizikovú a problémov cieľovú skupinu, dosiahnutie minimálne 10 % úspešnosti.
V rámci projektu je financovaná celková cena práce odborných pracovníkov projektu, ktorí vykonávajú všetky činnosti hlavnej aktivity.
Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Návrat na obsah