Prihláška na Opatrovateľský kurz

Prihláška na Opatrovateľský kurz

Údaje o kurze:

Názov kurzu: Opatrovateľský kurz

Rozsah kurzu: 220 hod.

Metódy: Teoretická výučba, praktická výučba, odborná prax

Názov odbornej témy: Úvod do sociálnych služieb s dôrazom na opatrovateľskú službu. Sociálna pomoc a sociálne služby v systéme sociálnej politiky. Vývinové obdobie človeka, základy psychológie, staroba-špecifiká ochorení v starobe. Starostlivosť o starých, dlhodobo a ťažko chorých a ľudí s postihnutím. Úkony sebaobsluhy. Prvá pomoc. Úkony starostlivosti o domácnosť. Základné sociálne aktivity.

Spolu teoretická a praktická časť: 140 hodín

Odborná prax: 80 hodín

Kurz spolu: 220 hodín

Informácie o platbe:

Možnosti platby:  osobne v kancelárií oz  alebo  prevodom na účet č.: SK9075000000004018814932

Variabilný symbol: uveďte svoje rodné číslo.

Správa pre prijímateľa: Vaše meno

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov a akceptujem všeobecné podmienky pre Kurz opatrovania.

Comments are closed.